Educational and General Updates కోసం నా వాట్సాప్ నెంబర్ 9390696970 ను మీవాట్సాప్ గ్రూపులో add చేయగలరు www.apedu.in.

Latest information

Teachers Corner

More

Student Corner

More

Sponcerd links

Sponcerd Links

General Information

More

LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

 లెర్న్ ఎ వర్డ్ ఎ డే రోజు వారీ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఒక పదం  తేదీ 07.10.2022 నుండి 31.10.2022 వరకు 

LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4

*******************************

31.10.2022 సోమవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

   BORED  బొఅరెడ్  విసుగు    

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

OWN       ఓన్       స్వంతం/తన

 • She owns a house.
 • I own a car.
 • I wanted my own bike.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th CClasses

ARMED  ఆర్మ్డ్  సాయుధుడై

 • He was armed with a revolver.
 • The little man was armed  with a bow and arrows.
 • They armed  him with a rifle.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 CONDUCT SPELL BEE

FASCINATE  ఫేసినేట్   మనోహరమైన/ఆకర్షించే/మోహింపచేసే

 • have always been fascinated by laptop and cellphone.
 • Her paintings fascinated me.
 • The children were fascinated by the film.

*******************************

29.10.2022 శనివారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 CONDUCT SPELL BEE

*******************************

28.10.2022 శుక్రవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       BORED   బోరుడ్    విసుగు

 LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

OWN  ఓన్  స్వంతం/తన

1.She owns a house.

LEVEL-III :

Level-2(6th,7thth &8th Classes)

ARMED   ఆర్మ్డ్  సాయుధుడై

1.He was armed with a revolver.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

FASCINATE  ఫేసినేట్   మనోహరమైన/ఆకర్షించే/మోహింపచేసే

1.Have always been fascinated by laptop and cellphone.

*******************************

27.10.2022 గురువారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       SICK  సిక్     జబ్బుచేయు

 LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 REAL రియల్ (నిజమైన/ వాస్తవమైన/సత్యమైన)

Spelling : R - E - A - L

Meaning :

1. actually existing as a thing or occurring in fact; not imagined or supposed.

2. of a thing) not imitation or artificial; genuine

Phonetic Script : / rɪəl /

Other forms : 

Real - more real - most real (Adj)

Realist, Reality - Noun

Really - Adv

Realize - Verb

Synonyms : actuual, factual, genuine, bonafide

Antonyms : imitation, fake, false, unreal, imaginary.

Examples : 

1. India has a real chance of winning.

2. The chain is made of real  gold.

3. They real  a real couple.

LEVEL-III :

Level-2(6th,7thth &8th Classes)

 WILD వైల్డ్  (క్రూరమైన/అటవికమైన)

Spelling : W - I - L - D

Meaning : 

1. (of an animal or plant) living or growing in the natural environment; not domesticated or cultivated.

Phonetic Script : / waɪld /

Other forms : 

Wild - wilder - wildest (Adj)

Wildness - Noun

Wildly - Adv

Synonyms : ferocious, untamed, fierce, uninhibited

Antonyms : tame, domestic, ordered, disciplined, quiet, manageable

Examples : 

1. Elephant is a wild animal.

2. He was  wild with anger. 

3. We saw two wild cats in the darkness.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 ENORMOUS  (అపారమైన/అపరితమైన/విశాలమైన)

Spelling : 

E  N  O  R  M  O  U  S

Meaning : 

1. very large in size, quantity, or extent.

Phonetic Script : 

/ ɪˈnɔː(r)məs /

Synonyms : huge, wast, large, boundless, immeasurable, limitless, infinite.

Antonyms : small, little, tiny, petty, minute...etc

Other forms : 

Enormous - (Adj)

Enormously - (Adv)

Enormousness, enormity (Noun)

Examples : 

1. They live in an enormous house.

2. There is enormous dissatisfaction with the way of his work.

3. The trust is getting  enormous funds from abroad.

*******************************

26.10.2022 బుధవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       TIRED  టైర్డ్      అలసట

 LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

VARIOUS   వేరియస్  వివిధ

Spelling : V A R I O U S

Meaning : 

1. different from one another; of different kinds or sorts.

Phonetic Script : 

/ ˈveəriəs /

Other forms : 

Various - (Adj)

Various - (Pronoun)

Variety - Noun 

Variously - (Adv) 

Synonyms : diverse, different, varying, many

Antonyms : same, similar, alike, resembling

Examples : 

1. He has worked in various places.

2. ANR played various roles in movies.

3. He participated in various competitions held for school anniversary.

LEVEL-III :

Level-2(6th,7thth &8th Classes)

COLD  కోల్డ్  చల్లని/శీతలం/ అసంతోషం 

Spelling : C O L D 

Meaning : 

1. of or at a low or relatively low temperature, especially when compared with the human body.

2. lacking affection or warmth of feeling; unemotional.

Phonetic Script : / kəʊld /

Other forms : 

Cold - Colder - Coldest (Adj)

Cold - (Noun)

Coldly - (Adv)

Synonyms : freezing, icy, chilly, snowy, unfriendly, inhospitable

Antonyms : hot, warm, sweltering,  friendly

Examples : 

1. It is very cold outside.

2. She is suffering from cold.

3. She can't live in a cold climate.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

UNIQUE  యూనిక్యూ ఏకైక/అపూర్వమైన

Spelling : U N I Q U E

Meaning : being the only one of its kind; unlike anything else.

Phonetic Script : 

/ juːˈniːk /

Other forms : 

Unique - (Adj)

Uniqueness- (Noun)

Uniquely - (Adv)

Synonyms : 

Special, rare, uncommon, distinctive, strange, peculiar...

Antonyms :

Common, normal, regular, ordinary, usual, similar...

Examples : 

1. The sun is a unique object.

2. These flowers emit unique smell.

3. His signature is unique.

******************************

25.10.2022 మంగళవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       ANGRY       యాంగ్రీ     కోపము

 LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 FAMOUS  ఫేమస్  (ప్రసిద్ధి / కీర్థిగల/కీర్థికెక్కిన)

Spelling : F A M  O U S

Meaning : 

1. known about by many people.

Phonetic Script : 

/ ˈfeɪməs /

Other forms : 

Famous - more famous - most famous (Adj)

Fame - Noun 

Famously - (Adv) 

Synonyms : popular, wellknown, celebrate

Antonyms : unknown, unfamiliar, nameles

Examples : 

1. The city is famous for colleges.

2. Jr NTR is a famous star.

3. Chitra is a famous singer.

LEVEL-III :

Level-2(6th,7thth &8th Classes)

 UNKIND  ఆన్ కైండ్ (దయ లేని / ప్రేమలేని) 

Spelling : U N K I N D

Meaning : 

1. inconsiderate and harsh to others.

Phonetic Script : 

/ ʌnˈkaɪnd /

Other forms : 

Unkind - unkinder - unkindest (Adj)

Unkindness -  (Noun)

Unkindly - (Adverb)

Synonyms : unpleasant, disagreeable, nasty, harsh, cruel

Antonyms : kind, nice, helpful, pleasant, gentle

Examples : 

1. We should never be unkind to animals.

2. She never spoke unkind words.

3. Be kind even to unkind people.

 LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

GLAD  గ్లాడ్ (సంతోషం/ఆనందంతో నిండిన) 

Spelling :  G - L - A - D

Meaning : 

1. feeling pleasure or happiness.

2. make happy; please.

Phonetic Script : 

/  ɡlæd /

Synonyms : happy, delighted, pleased, joyful

Antonyms : sad, depressing, unhappy, bitter 

Other forms :

Glad - gladder - gladdest (Adj)

Glad - gladded - gladded/gladden - gladding : (Verb)

Gladly - (Adv)

Gladness (Noun)

Examples : 

1. I am glad to hear the news.

2. Glad to meet you.

3. I am glad that my son has made good progress.

 ******************************

22.10.2022 శనివారాం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       SAD       సాడ్      బాధ

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

 BEST   బెస్ట్   ఉత్తమమైన

 • All the very best.

 • Dhoni is the best wicket keeper in the world.

 • Be calm and do your best in the exams.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

HARSH       హర్ష       కఠినమైన

 • He spoke some harsh words.
 • Please, don't speak harsh  words.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

FINE   ఫైన్    మంచి / అపరాధ రుసుము

 • He paid fine for violating traffic rules.
 • He bought a fine carved antique.
 • Everything was going fine

******************************

21.10.2022 శుక్రవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       HAPPY  హ్యాపీ  ఆనందం సంతోషం

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

KIND      కైన్డ్     దయ / రకం

 • She is kind to animals.
 • Kind words are worth much.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

PROUD       ప్రౌడ్       గర్వం

 •  I am proud of my country.
 • She is the proud owner of a new house.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

STILL    స్టిల్    ఇప్పటికీ/ కదలని

 • He is a still photographer.
 • She is still  cooking in kitchen.

 ******************************

Level : II

Classes : 3,4,5

Date : 20.10.2022

Today's word : Brave (ధైర్యం గల/ ధైర్యవంతుడు)

Spelling : B - R - A - V - E

Meaning : ready to face and endure danger or pain; showing courage.

"a brave soldier"

Phonetic Script : / breɪv /

Other forms : 

brave - braver - bravest (Adj)

Bravery - Noun

Bravely - Adverb

Brave - braved - braved (verb)

Synonyms : courageous, valiant, bold, intrepid

Antonyms : Coward, timid, afraid, weak.

Examples : 

1. He is a brave warrior.

2. She is brave and strong.

Level : III

Classes : 6,7,8

Date : 20.10.2022

Today's word : Skilled (నైపుణ్యం గల వాడు )

Spelling : S K I L L E D

Meaning : having or showing the knowledge, ability, or training to perform a certain activity or task well

Phonetic Script : / skɪld /

Other forms : 

Skill- Noun

Skilful - Adj

Skilful - more skilful- most skilful

Skilfully - Adv

Synonyms : talented, proficient, expert

Antonyms : unable, incompetent, unskilled, amateur

Examples : 

1. She is a skilled woman.

2. We give this job to a skilled person.

 Level : IV

Classes : 9,10

Date : 20.10.2022

 AFRAID (భయపడటం/బెడిరిపోవు)

Spelling : A F R A I D

Meaning : feeling fear or anxiety; frightened.

worried that something undesirable will occur or be done.

unwilling or reluctant to do something for fear of the consequences.

Phonetic Script

/ əˈfreɪd /

Other forms : 

Afraid : (Adjective)

Afraid - more afraid - most afraid

Synonyms : frightened, scared, fearful, nervous, petrified

Antonyms : brave, confident, fearless, unafraid

Examples : 

1. I am afraid of snakes.

2. He is afraid to make a speech.

3. My son is afraid of dark.

4. Parents are afraid of their children's future.

5. Please, don't be afraid. Be bold.

6. I am afraid that you have misunderstood the question.


3. We faced the danger bravely.

4. We admire him for his bravery.

5. They braved the snow storm.

6. You should be very brave to skydive.

******************************

19.10.2022 బుధవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       PINK       పింక్      గులాబీ రంగు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

BIG     బిగ్       (పెద్ద/గొప్ప)

Spelling : B - I - G

Meaning : of considerable size or extent.

Phonetic Script : / bɪɡ /

Other forms : 

big - bigger- biggest (Adj)

Big : Noun

Synonyms : large, great substantial, important

Antonyms : small, little, unimportant, slight, short

Examples : 

1. It's a big decision.

2. She gave a big smile.

3. The doll has big eyes.

4. Ours is a big street.

5. It was a big room.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

CROOKED     క్రోక్డ్     (వంకరగా/పద్దతి లైన్/సూత్ర రహితంగా)

Spelling : C-R-O-O-K-E-D

Meaning : 

1. bent or twisted out of shape or out of place.

2. dishonest; illegal.

Phonetic Script : 

/ ˈkrʊkɪd /

Other forms : 

Crooked - more Crooked - most Crooked (Adj)

Crookedness (N)

Synonyms : bent, curved, twisted, criminal, illegal, dubious, nefarious

Antonyms : straight, honest, law-abiding

Examples : 

1. Drive slowly and carefully on crooked roads.

2. His teeth are crooked 

3. The bow man has a crooked  back.

4. She gave a crooked  grin.

5. Straight trees have crooked  roots.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

RIGHT    రైట్ ( నిజమైన/సరియైన/కుడి)

Spelling : R - I - G - H - T

Meaning : 

1. morally good, justified, or acceptable.

2. true or correct as a fact.

3. a moral or legal entitlement to have or do something.

Phonetic Script : 

/ rʌɪt /

Synonyms : just, fair, equitable, accurate, absolute...etc

Antonyms : false improper, inaccurate, wrong ..etc

Other forms : 

Right, righteous (Adj)

Right - Righted - Righted, Righting (Verb)

I guessed right (Adv)

Right, Rightly  (Adv)

"she doesn't understand the difference between right and wrong" (Noun)

Right (Noun)

Righteousness (Noun)

Examples : 

1. She thinks that she is always right

2. Mr Raj is the right person for the job.

3. Take a right turn at the junction.

4. My stomach started right there in the meeting.

5. The teacher highlighted the right points in red. person for the job.

******************************

18.10.2022 మంగళవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

       CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 CONDUCT SPELL BEE

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 CONDUCT SPELL BEE

******************************

17.10.2022 సోమవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

LEVEL-II :

Level-II (3rd ,4th &5థ్ Classes)

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)
******************************

15.10.2022 శనివారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  


LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)******************************

14.10.2022 శుక్రవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  BLACK   బ్లాక్  నలుపు రంగు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

ROUND     రౌండ్     గుండ్రని

 • No more so than the area round the house.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

  TRUE    ట్రూ   సత్యము

 • You are true to your nature.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

ACUTE   అక్యూట్   తీవ్రమైన
 • The branches grow at a more acute angle.

******************************

13.10.2022 గురువారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  BLUE    బ్లూ  నీలం రంగు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

FIRST      ఫస్ట్     మొదటి

 • It was the first money that he had ever had.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

  FAMOUS    ఫేమస్    ప్రసిద్ధి

 • It is still a famous school.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

VISIBLE   విజిబుల్   కనిపించే
 • Fires were visible on all sides.

******************************

12.10.2022 బుధవారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

  ORANGE    ఆరెంజ్   ఆరంజి రంగు

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

LAST      లాస్ట్     చివరి 

 • The husband is always the last to know. 

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

  REAL    రియల్     నిజమైన

 • Real peace doesn't mean absence of war. 
 • LEVEL-IV :

  Level-4(9th &10th Classes)

  ILLITERATE   ఇల్లిటరేట్   నిరక్షరాస్యత
  • You must be illiterate if you've never heard of Marx.
  ******************************

  12.10.2022 మంగళవారం

  TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

  LEVEL-1 :

  Level-1(1st &2nd Classes)

    YELLOW    ఎల్లో   పసుపు పచ్చ

  LEVEL-II :

  Level-2(3rd,4th &5th Classes)

  BEAUTIFUL  బ్యూటిఫుల్     అందమైన

  • A beautiful valley lies behind the hill

  LEVEL-III :

  Level-3(6th,7th &8th Classes)

    SICK    సిక్      అనారోగ్యం

  • Mom was sick and we needed a doctor. 

  LEVEL-IV :

  Level-4(9th &10th Classes)

  SICK    సిక్     అనారోగ్యం
  • He is sick


  ******************************

  10.10.2022 సోమవారం

  TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

  LEVEL-1 :

  Level-1(1st &2nd Classes)

    GREEN    గ్రీన్   ఆకుపచ్చ

  LEVEL-II :

  Level-2(3rd,4th &5th Classes)

  QUICK       క్విక్      త్వరగా

  • I think I'm a reasonably quick learnern

  LEVEL-III :

  Level-3(6th,7th &8th Classes)

    ENOUGH    ఎనఫ్      చాలినంత

  • She had enough for the entire family

  LEVEL-IV :

  Level-4(9th &10th Classes)

  PREVIOUS     క్విట్     మునుపటి
  • I'm a lot happier than I was in my previous job.
  • He has no previous convictions.
  • It was a surprisingly dry day after the rain of the previous week.
  *******************************

  SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

  Seorang Blogger pemula yang sedang belajar

  0 Response to "LEARN A WORD A DAY today words list for level 1,2,3,4"

  Post a Comment